Lưu trữ thẻ: tập tục cúng đất ở Huế

Vì sao ở Huế có lệ cúng đất mà ở các nơi như miền Bắc và miền Nam không có ?

Cúng đất ở Huế

Lễ cúng đất không những chỉ có ở Huế mà còn có ở cư dân vùng Ngũ Quảng (Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức tức Thừa Thiên, Quảng Nam và Quảng Ngãi). Nhưng ngày nay ở các vùng ngoài Huế, vì nhiều lý do họ không còn cúng đều như ở Huế. Giới thiệu tục…