t-chín-bị-bênh-h3-b1.jpg

Bệnh cây ớt nhà tớ

Nhà tớ có trồng mấy cây ớt ở cạnh bờ ao để cung cấp nguồn “nam tính” cho mấy anh em nhà tớ. Lần nào…