2. Các phương thức giao hàng và cung ứng dịch vụ

  • Chúng tôi sẽ trực tiếp giao hàng đến tận địa chỉ khách hàng cung cấp.
  • hoặc, Thuê đối tác thứ 3 để giao hàng đến địa chỉ khách hàng cung cấp.
  • hoặc, Khách hàng tự đến lấy tại địa chỉ kinh doanh của laque.vn
  • Đối với dịch vụ, sẽ có sự thống nhất giữa laque.vn và khách hàng.

Tất cả các hình thức trên được tiến hành khi có sự thống nhất giữa laque.vn và khách hàng

2. Thời gian giao hàng và cung ứng dịch vụ

Thời gian giao hàng và cung ứng dịch vụ sẽ theo sự thống nhất giữa laque.vn và khách hàng

3. Các giới hạn về mặt địa lý

Chúng tôi chỉ giao hàng và cung ứng dịch vụ phạm vi trong nước. Và phải có sự đồng ý thống nhất giữa laque.vn và khách hàng.

Trong trường hợp có thay đổi như cách thức, thời gian giao hàng và cung ứng dịch vụ, laque.vn sẽ liện hệ với khách hàng để thống nhất phương án xử lý.