Lưu trữ thẻ: lăng vua Thiệu Trị

Lăng Thiệu Trị – Nơi an nghỉ của vị vua tài hoa, hiếu thảo

lăng Thiệu Trị, lăng vua Thiệu Trị

Bài 3: LĂNG THIỆU TRỊ (Xương Lăng) >>> Bài 1: Lăng Gia Long (Thiên Thọ Lăng) >>> Bài 2: Lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng) Lịch sử xây dựng lăng Thiệu Trị Sau khi ở trên ngai vàng 7 năm, vua Thiệu Trị lâm bệnh mất ngày 4-11-1847 giữa lúc mới 41 tuổi. Trong khi hấp…