Lưu trữ thẻ: Lăng Tự Đức

Lăng Tự Đức – Nơi an nghỉ của vị vua tài hoa

lăng tự đức, lăng vua tự đức

Bài 4: LĂNG TỰ ĐỨC (Khiêm Lăng) >>> Bài 1:  Lăng Gia Long (Thiên Thọ lăng) >>> Bài 2: Lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng) >>> Bài 3: Lăng Thiệu Trị (Xương Lăng) Lịch sử xây dựng lăng Tự Đức Lăng Tự Đức được xây dựng trong một bối cảnh lịch sử cực kỳ khó khăn…