Lưu trữ thẻ: vua Tự Dức

Vua Tự Đức – Vị vua tài hoa, hiếu thảo nhất triều Nguyễn

Vua Tự Đức

Vua Tự Đức là vị vua thứ 4 của triều Nguyễn. Vua Tự Đức được xem là vị vua tài hoa, hiếu thảo nhất trong các vị vua triều Nguyễn. Nhưng sinh thời, Tự Đức là ông vua có sức khỏe ốm yếu. Tuy nhiên, ông trị vì đất nước trong giai đoạn có nhiều…

Lăng Tự Đức – Nơi an nghỉ của vị vua tài hoa

lăng tự đức, lăng vua tự đức

Bài 4: LĂNG TỰ ĐỨC (Khiêm Lăng) >>> Bài 1:  Lăng Gia Long (Thiên Thọ lăng) >>> Bài 2: Lăng Minh Mạng (Hiếu Lăng) >>> Bài 3: Lăng Thiệu Trị (Xương Lăng) Lịch sử xây dựng lăng Tự Đức Lăng Tự Đức được xây dựng trong một bối cảnh lịch sử cực kỳ khó khăn…