Vua Dục Đức – Vị vua trị vì đất nước trong 3 ngày

Vua Dục Đức, vị vua có số phận bi thảm nhất trong 13 vị vua...