Lưu trữ thẻ: Tử Cấm Thành

Tử Cấm Thành Huế – Nơi Làm việc, ăn, ở của vua Nguyễn và gia đình

giá vé tham quan Huế

Ở Kinh đô Huế, triều đình nhà Nguyễn đã cho xây dựng đến 3 vòng thành, ngoài lớn, trong nhỏ dần: Kinh thành (chu vi 10km), Hoàng thành (chu vi hơn 2.450m) và Tử Cấm thành (chu vi hơn 1.220m). Chúng tạo thành một hệ thống thành quách chặt chẽ dùng để phòng thủ và…