Cho biết lịch sử ra đời và những niên khóa đầu tiên của trường Quốc Học Huế ?

Lịch sử thành lập trường Quốc Học Huế Xem thêm: Trường Đồng Khánh Huế có...