Lưu trữ thẻ: sông Ngự Hà

Tên gọi của 10 cây cầu bắt qua sông Ngự Hà – Huế

Cầu bắt qua sông Ngự Hà

Sông Ngự Hà là dòng sông vừa tự nhiên vừa nhân tạo, chảy bên trong phạm vi Kinh thành Huế. Sông Ngự Hà chia mặt bằng Kinh thành Huế ra làm hai phần theo chiều ngang từ đông sang tây. Muốn đi từ bắc xuống nam hay ngược lại, người ta phải vượt qua sông…