Duyệt Thị đường – Nhà hát quốc gia đầu tiên của Việt Nam

Lịch sử xây dựng Duyệt Thị Đường Hát tuồng (cũng có tên là hát bội)...