Lưu trữ thẻ: Lịch sử Trường Hai Bà Trưng Huế

Trường Đồng Khánh Huế có từ bao giờ ?

Lịch sử trường Hai Bà Trưng - Đồng Khánh

Lịch sử thành lập trường Đồng Khánh Xem thêm: Cho biết lịch sử ra đời và những niên khóa đầu tiên của trường Quốc Học Huế ? Cho đến đầu thế kỷ XX, ít người phụ nữ Việt Nam được đi học. Ở Huế, trường Quốc Học ra đời (1896) chỉ dành cho nam giới….