Lưu trữ thẻ: kéo vó bắt cá

Kéo vó bắt cá mùa nước lũ

Kéo vó bắt cá, kéo vó bắt cá mùa lụt

Video quay cảnh kéo vó bắt cá mùa nước lũ ở Huế Đoạn sông chảy qua phường An Hòa, thành phố Huế Do là đầu mùa mưa lũ nên cá ở đây rất nhiều, đặc biệt là cá chép, người Huế gọi là cá gáy