Lưu trữ thẻ: Hưng Tổ Miếu

Hưng Miếu – Nơi thờ thân phụ và thân mẫu vua Gia Long

Hưng Miếu, Hưng tổ Miếu, du lịch Huế, khám phá Huế, lịch sử Huế

Hưng Miếu là một trong những miếu thờ của hoàng gia nhà Nguyễn ở góc Tây nam của Hoàng thành Huế. Đây là miếu thờ ông Nguyễn Phúc Luân (1733-1765) và Bà Nguyễn Thị Hoàn, thân phụ và thân mẫu của vua Gia Long (1802-1819). Mặc dù ngôi miếu ban đầu (1804) đã được thay…