Đàn Xã Tắc – Kinh Thành Huế

Đàn Xã Tắc nằm trên địa phận phường Thuận Hòa trong Thành Nội hiện nay....