Lưu trữ thẻ: Cửu đỉnh

Cửu đỉnh – Nơi khắc ghi sự giàu có của Tổ Quốc

Cửu đỉnh, cuu dinh, du lịch huế, khám phá Huế. lịch sử Huế

Cửu đỉnh là một bộ tác phẩm nghệ thuật bằng đồng gồm 9 cái đỉnh to lớn được Bộ Công đúc tại Kinh đô Huế từ cuối năm 1835 đến đầu năm 1837. Trong cuộc lễ khánh thành và an vị ngày 4/3/1837 dưới sự chủ tế của vua Minh Mạng. Cửu đỉnh đã được…