Kéo vó bắt cá mùa nước lũ

Video quay cảnh kéo vó bắt cá mùa nước lũ ở Huế Đoạn sông chảy...